top of page

如果覺得呢個攻略唔錯既
​可以按一下上面既廣告,多謝你既支持

衛星軸

已更新:2021年7月30日

衛星軸有不同大細之分,衛星軸的大細大多分為,2U,6.25U及7U。2U會用在普通大鍵位(Enter/shift)。6.25U及7U會用在空白鍵中。

一個普通鍵的長度為1u,大部份鍵盤shift, backspace, 數字鍵0等都會用2u衛星空白鍵多用6.25U衛星軸。買前最好問清楚你用的套件與鍵帽大細是否正確,插唔落就麻煩了。
固定方式


固定方式分為定位板固定 (Plate Mount) 及底板固定(PCB Mount),兩者主要影響聲音同手感,個人感覺定位板固定比底板固定好。大部份套件都用底板固定,比較穩定,聲比較沉實。 市面上有好多不同牌子/類型的衛星軸選擇,買套件或者定位板之前,要查清楚套件支持甚麼衛星軸才購買。


底板固定(PCB Mount)可以再細分扣式及螺絲式。 扣式最大問題是不夠穩定而且會有虛位,打上去容易上下左右移動。手感差而且會有雜聲,抽插得多那個扣會甩出黎。 有部分扣式喺你拔鍵帽時會成條鐵線抽埋出黎,要上返只可以成塊版再焊過。

1,502 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

工具

Comments


bottom of page